Ankara, İstanbul, Şanlıurfa
+90 312 438 5919
fonet@fonetyazilim.com

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ADAY VE MEVCUT PERSONEL AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, faaliyetlerimizin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizi toplayacak, saklayacak, işleyecek ve gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. Belirtmek isteriz ki KVKK ve ilgili alt düzenlemelerine uygun olarak, kişisel verilerinizin, toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda mevzuata göre aktarımı aşamalarında veri sorumlusu olarak zaruri önlemleri almaktayız.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan, zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri temin ederek yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde toplamakta, işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ofisine tüm giriş çıkışlar kartlı geçiş sistemi ile yapılmakta, giriş-çıkış bilgileri elektronik olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler; Ar-Ge Merkezi olmamız dolasıyla ilgili mevzuata uyum sağlanması ile buna bağlı olarak çalışanların mesai sürelerinin hesaplanması ve bina güvenliğinin korunması amacıyla işlenmektedir.

Hizmet binamızda toplam 28 adet olmak üzere, ortak çalışma alanlarında, toplantı odalarında ve koridorlarda ofis güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla kameralar ile 7/24 görüntü kaydı yapılmakta ve kişisel verileriniz işlenmektedir.

Şirketimize, iş başvurusu yapan kişilerden elektronik veya basılı olarak alınan kişisel bilgiler, İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından, kişinin işe uygunluğu, yetkinliği, verdiği bilgilerin yeterliliği ve doğruluğunun değerlendirilmesi amacıyla toplanmakta; yalnızca iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde işlenmekte; üst yönetim ile paylaşılmakta ve iç ve dış kaynaklardan araştırılmaktadır. İşe alım esnasında toplanan kişisel ve nitelikli bilgilerin işlenmesi İnsan Kaynakları Süreci’nin esaslarındandır. Bu amaçla, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde sağlık bilgileriniz, acil durumda iletişime geçilebilmesi amacıyla aile bireyleri ve yakınlarınızın bilgileri, ücret ödemenizin yapılabilmesi için banka hesap numarası gibi finansal bilgileriniz, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, personel kaydınızın oluşturulabilmesi için özlük bilgileriniz, özgeçmiş doğrulamanızın yapılabilmesi için önceki işe giriş-çıkış bilgileri ve referans bilgileri ile kısıtlı olmamak kaydıyla özgeçmişinizde bulunan kişisel bilgileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece saklanmaktadır.

Şirketimizin reklam ve tanıtım faaliyetleri doğrultusunda, ofisimiz içerisinde belirli aralıklarla, mevcut çalışanlarımızın verilerinin işlendiği video kaydı ve fotoğraf çekimi yapılmaktadır. Çeşitli kanallar aracılığıyla toplanan bu veriler, elektronik ortamda saklanmakta ve tanıtım videosu, broşür, sosyal medya paylaşımı gibi platformlarda kullanılmak üzere işlenmektedir. Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, şirketimiz web sitesi ile sosyal medya hesapları başta olmak üzere reklam faaliyetinin yürütüldüğü tüm alanlarda (örneğin; fuar standı, yatırımcı sunumları, vb.) şirketimizin tanıtılabilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca, şirketimizin düzenlediği ve/veya katıldığı etkinlik, eğitim, fuar vb. organizasyon görüntüleri kurumsal web sayfamızda ve şirketimiz sosyal medya hesaplarında paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içerisinde yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda, kartlı geçiş sistemi, güvenlik kamerası kayıtları, Şirketimiz birimleri, formları, internet sitesi ve mobil uygulamalar ile kısıtlı olmamak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz otomatik veya manuel yöntemlerle toplanarak işlenmektedir.

Yukarıda bahsedilen söz konusu kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel biçimde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, otomatik ve manuel yöntemlerle işlenecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu kişisel ve nitelikli verilerinizi; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, yasal yükümlülükler gereği kamu tüzel kişileriyle (örneğin; Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vb.), faaliyetlerimiz kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmesi için özel yetkili kuruluşlarla (örneğin; noterler, mali müşavirlik firmaları, vb.), faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet alınan destek hizmeti kuruluşlarıyla (örneğin; yemek kartı hizmeti sağlayan kuruluşlar, mobil şirket hattı verilmesi durumunda GSM operatörleri, seyahat organizasyon firmaları vb.) ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla (örneğin; zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında bireysel emeklilik şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği şirketleri, hukuksal işlemlerin takip edilebilmesi amacıyla hukuk büroları, sağlık kuruluşları vb.), mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara (örneğin; ihale katılımlarında firma tanıtımı ve firma yetkinliğinin gösterilebilmesi amacı ile ilgili kurumlar vb.), bankalar dâhil olmak üzere finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, yurtiçi ve/veya yurtdışındaki; ana hissedarımız, iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ile tabi olunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

KVKK 11.maddesi doğrultusunda; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içerisinde yerine getirilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu kapsamda mevzuatta düzenlenen yöntemler ile tarafımıza iletilen talepler, şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin herhangi bir maliyet yaratması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; KVKK 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızı içeren ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla veya KVKK ve ilgili alt düzenlemelerinde belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş

Adres: Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 312 438 59 19

Faks: +90 312 440 36 52

E-Mail: fonet.kvkk@fonetyazilim.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: fonetbt@hs02.kep.tr