Ankara, İstanbul, Şanlıurfa
+90 312 438 5919
fonet@fonetyazilim.com

FONET ÇALIŞANLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile kişisel ve nitelikli verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebep

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ofisine tüm giriş çıkışlar kartlı geçiş sistemi ile yapılmakta, giriş-çıkış bilgileri elektronik olarak kayıt altına alınmakta ve 6 ay süre ile saklanmaktadır. Bu bilgileriniz; Ar-Ge Merkezi olmamız dolasıyla regülasyon uyumluluğunun sağlanması ile buna bağlı olarak çalışanların çalışma sürelerini hesaplama, güvenlik gerekçeleri ile işlenmektedir.

Hizmet binamızda toplam 28 adet olmak üzere, ortak çalışma alanlarında, yönetici ve toplantı odalarında ve koridorlarda ofis güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar ile 7/24 görüntü kaydı yapılmaktadır. Görüntü kayıtları 7 gün boyunca elektronik ortamda saklanmaktadır.

Şirketimize, iş başvurusu yapan kişilerden elektronik veya basılı olarak alınan kişisel bilgiler İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından, kişinin işe uygunluğu, yetkinliği, verdiği bilgilerin tamlığı ve doğruluğu açısından incelenmekte, üst yönetim ile paylaşılmakta ve iç ve dış kaynaklardan araştırılmaktadır.

İşe alım esnasında toplanan kişisel ve nitelikli bilgilerin işlenmesi İnsan Kaynakları Süreci’nin esaslarındandır. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarınızın bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz,  banka hesap numarası ve mal varlığı gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, işe giriş-çıkış bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi ve referans bilgileridir.

Kanunların hükümleri çalışan bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellemeleri talep edilebilir. Çalışanların da, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Yönetimi’ne iletmeleri beklenmektedir.

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece saklanmaktadır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanmaktadır.

Bu veriler, kanunun 5. Maddesinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve manuel yöntemler ile işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Söz konusu kişisel ve nitelikli veriler hukuki uyuşmazlıklarının giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile,
 • Çalışanın kimlik, işe başlama, işten ayrılış, çalışma günleri ve ücret bilgisi yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Kimlik, iletişim ve ücret bilgileriniz, çalışan ücretlerinin banka aracılığı ile yapılmasından dolayı, ödemeyi yapan bankayla,
 • Kimlik bilgileriniz, kurumsal seyahatlerin planlanmasında, 3.parti seyahat ve organizasyon firmaları ile,
 • Kişisel ve nitelikli bilgileriniz Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin ortaklık ettiği grup firmaları ile olan çalışmalarında diğer grup firmaları ile,
 • Kimlik, eğitim ve özgeçmiş bilgileriniz, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin ihale katılımlarında firma tanıtımı ve firma yetkinliğinin gösterilebilmesi amacı ile ilgili kurumla,
 • Kimlik bilgileriniz, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesinde gerekli belgelerin oluşturulması amacı ile mali müşavirlik firmaları, noterler, hukuk firmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile,
 • Kimlik bilgileriniz, mobil telefon hattı verilmesi durumunda GSM operatörleriyle,
 • Kimlik bilgileriniz, şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,
 • Sağlık ve yakınlarınızın bilgileri, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Kimlik bilgileriniz, yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle,
 • Kişisel bilgileriniz, gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin düzenlediği ve/veya katıldığı etkinlik, eğitim, fuar vb. organizasyon görüntüleri ve bilgileri şirketimiz kurumsal web sayfasında ve şirketimiz sosyal medya hesaplarında,

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşılmaktadır.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Şirketimize iletebilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

www.fonetyazilim.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No: 2B/1 The Paragon Tower, Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.